SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPOPULARITA alebo tlačové renomé
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1723

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 2. lnok NAE POVOLANIE K BLAENOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Kresansk blaenos
       tma: 

1723 Prisben blaenos ns stavia pred rozhodujce morlne voby. Vyzva ns, aby sme si oistili srdce od zlch nklonnost(2519) a hadali Boiu lsku nadovetko. U ns, e prav astie nie je ani v bohatstve alebo blahobyte, ani v udskej slve alebo moci, ani v nijakom udskom vtvore, nech by bol akokovek oson,(227) ako je veda, technika, umenie, ani v nijakom stvoren, ale jedine v Bohu, prameni kadho dobra a kadej lsky:
Vetci sa sklaj pred bohatstvom. Vek mnostvo ud mu intinktvne vzdva poctu. astie meraj bohatstvom a bohatstvom meraj aj ctyhodnos Je to hold, ktor vyplva z presvedenia , e bohatstvom mono dosiahnu vetko. Bohatstvo je jednou z modiel naich ias a druhou je popularita Popularita, ie veobecn znmos vo verejnosti o by sa mohlo nazva ,tlaov renom , sa povauje za vek dobro samo osebe a za zklad uctievania.